Giới thiệu:

Phân hệ Quản trị người dùng được sử dụng để danh sách người dùng trên hệ thống, bao gồm tên đăng nhập, mật khẩu, phân quyền sử dụng hệ thống..

Truy cập:

Nhấn chọn biểu tượng  trên danh sách phân hệ (biểu tượng chỉ xuất hiện khi người dùng được phân quyền quản trị hệ thống)