CEO

Page title 06

4 điều khó nhất khi làm Chuyển đổi số

4 điều khó nhất khi làm Chuyển đổi số

Khi nói về Digital Transformation, điều quan trọng nhất là trả lời câu hỏi “From” và “To”. Vậy điều khó nhất của “From and To” là gì? Trả lời câu hỏi “From and To” là trả lời câu hỏi từ đâu đến đâu, và không có “From and To” cũng sẽ không có Transformation. Nghĩ […]

VIEW WORKS

Enter your keyword