BẢNG GIÁ

Thông tin về giá của dịch vụ

100.000 Đồng/người/tháng (1GB lưu trữ)

Toàn bộ các phân hệ phần mềm gồm:
+ Quản lý Tài liệu – Văn bản
+ Quản lý Quy trình phê duyệt
+ Quản lý Tài sản
+ Quản lý Lịch làm việc
+ Quản lý Hồ sơ nhân viên
+ Quản lý Công việc và Dự án
+ Quản lý Đội xe
+ Quản lý Tài nguyên
+ Quản lý Sửa chữa
+ Quản lý Bảo hành bảo trì
+ Quản lý Nhắc việc
+ Quản lý Danh bạ
+ Truyền thông nội bộ
+ Kênh trao đổi nội bộ
+ Diễn đàn nội bộ

Chú ý: Mức giá trên được áp dụng đến hết tháng 09/2020.

Enter your keyword